اعطاي اولین مجوز به فعالان بخش خصوصی توسط سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير