برگزاری اولین دوره مسابقات تدوین و تنظیم مقررات فضای مجازی