اعطای مجوز فعالیت به سه رسانه ناشر محور توسط سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر