حمایت از صنعت صوت و تصویر فراگیر و پرهیز از موازی کاری حاکمیتی، دو رکن اصلی فعالیت های سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر