حوزه تنظیم صوت و تصویر فراگیر رو به رشد و توسعه است