سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير اولين دوره آموزشي مديريت رسانه را برگزار مي كند